کتاب مثبت درمانی
2019-01-26

کتاب حاضر درک اش سخته ولی چشم انداز جدیدی رو از زنان نشون میده جز کتاب هایی است که باید خوانده شود تا بسیاری از چیزهای وجودی یک زن درک بشه چه برای خودش و چه برای مردی که با او زندگی می کنه ، این کتاب هیجان خواستی داره چون شما رو با تفکرات و دیدگاه کاملا نو آشنا می کنه و درک اش کمی پیچیده است و باید بارها خوانده بشه