کتاب مردان مریخی ، زنان ونوسی ، بچه های بهشتی
2019-01-26
کتاب تضاد های درونی ما
2019-01-26

کتاب حاضر را به تمام کسانی پیشنهاد می کنم که از دست خود خسته شده اند و و با خود این جمله را می گویند من می خواهم عوض شوم !!! کسانی که به دنبال راهی سریع برای تحول و دگر گونی خود می باشند ، آیا به این جمله اعتقاد دارید : گاهی یک تغییر کوچک تحولات بزرگی را در زندگی ما بوجود می آورد !!!!