کتاب زندگی خود را در ۷ روز تغییر دهید
2019-01-26
کتاب روانشناسی زنان
2019-01-26

خواندن این کتاب را به همه توصیه می کنم همه ما به گونه ای دچار یک سری از تضادهای درونی هستیم ، و دائم در زندگی دچار سردرگمی می شویم ، این کتاب شامل دو بخش است بخش اول به چگونگی شکل گیری این تضادها و عوامل دخیل می پردازد و بخش دوم شامل راه حل برای کنار آمدن با این تضادها می باشد