کتاب تضاد های درونی ما
2019-01-26
کتاب مثبت درمانی
2019-01-26

کتاب حاضر به بررسی روان یک زن می پردازد ، اهمیت زن به عنوان خشت اول یک جامعه حتی در جوامع مدرن و پیشرفته و متمدن امروزی هم زیاد جدی گرفته نمی شود ، زن به عنوان یک مادر که پرورش دهنده افراد آینده جامعه می باشد و به عنوان یک زن در کنار مرد با نقش همسر مهمترین رکن زندگی می باشد ، گاهی این مهره مهم کم اهمیت پنداشته می شود ، اغلب زنان نیز خود را نمی شناسند و نمی دانند از زندگی چه می خواهند یا چه چیز آنها را به آرامش می رساند ، حتی خود را در میان نقش های خود گم می کنند و همیشه از یک سر در گمی در زندگی خود رنج می برند ، این کتاب در شناخت زن چه به خود او و چه به مردان در شناخت او و شیوه برخورد با او و شیوه زندگی با او کمک می کند .