2020-08-29
زوج درمانی

موقع زوج درمانی کیه؟

زوج درمانی چطور انجام می شود؟ هیچ رابطه ای همیشه کامل نیست. اما در مواردی احساس میشه که هر روز فاصله بین شما و شریک زندگی تان بیشتر میشه، و […]
2020-07-21
ترومای بعد از طلاق

آسیب های بعد از طلاق چیست؟

ترومای بعد از طلاق و PTSD ار دست دادن یک رابطه میتونه کل زندگی رو وارد یک چالش بزرگ کنه.
2020-05-23

افسردگی پس از جدایی

افسردگی پس از جدایی چیست؟ وقتی یک رابطه تموم میشه، میتونه سخت ترین چالش های خودش رو داشته باشه.
2019-12-31

بعد از خیانت همسر چکار کنیم؟

به کسی که خیانت به او شده، چه کمکی می توان کرد؟ به گفته بهترین روانشناس تهران، مشاوره با کسانی که خیانت دیدند، بسیار پیچیده و سخت است.