1401-05-10
کنترل خشم

راهکارهای کنترل خشم

کنترل خشم چگونه می توانیم در مواقع که خشمگین و عصبانی می شویم آن را کنترل کنیم؟ راهکارهای کنترل خشم چیست؟ برخورد با خشم و عصبی در جامعه و یا […]
1400-11-11

تفاوت روانکاو و روانشناس چیست؟

چه فرقی بین روانکاوی و روانشناسی است؟ گاهی اوقات مردم تفاوت روانپزشک و روانشناس و روانکاو و مشاور را متوجه نمی شوند. گاها هستند کسانی که به روانشناس مراجعه می […]
1400-04-19
تله شکست و اثرات

تله شکست و اثرات آن در زندگی

تله شکست تله شکست و اثرات تله شکست و اثرات آن در زندگی             تله شکست و اثرات اگر شما فردی هستید که فکر می […]
1399-06-18
رفتاردرمانی دیالکتیکی

رفتاردرمانی دیالکتیکی چیست؟

رفتاردرمانی دیالکتیکی یا DBT حتما درباره رفتار شناختی درمانی یا CBT شنیده اید، یک صحبت درمانی یا مشاوره ایه که برای کمک به بیمار برای  تغییر فکر و رفتارش صورت […]