کتاب شخصیت عصبی زمانه ما
۱۳۹۷-۱۱-۰۶
کتاب نماد های اسطوره ای روانشناسی مردان
۱۳۹۷-۱۱-۰۶

کتاب راز را همه می شناسیم ولی به  نظر من حداقل سالی یکبار باید دوباره آن را بخوانیم تا باور کنیم تنها خودمان در موفقیت و شکست مان نقش داریم و فراموش نکنیم قانون جذب را و نقش آن را در زندگی مان !!!!