کتاب زندگی خود را در ۷ روز تغییر دهید
بهمن ۶, ۱۳۹۷
کتاب روانشناسی زنان
بهمن ۶, ۱۳۹۷

خواندن این کتاب را به همه توصیه می کنم همه ما به گونه ای دچار یک سری از تضادهای درونی هستیم ، و دائم در زندگی دچار سردرگمی می شویم ، این کتاب شامل دو بخش است بخش اول به چگونگی شکل گیری این تضادها و عوامل دخیل می پردازد و بخش دوم شامل راه حل برای کنار آمدن با این تضادها می باشد