گرایش ایرانیان به رنگ های تیره
2018-11-27
مشاوره پیش از ازدواج
2018-11-27

رنگ های تیره انسان را غمگین تر میکنند ، این رنگ ها به دلیل ایجاد وابستگی روانی استفاده از رنگهای روشن را برای ما سخت میکنند ، رنگهای تیره انسان را تشویق به اطاعت و فرمانبروی میکنند (علت استفاده عباسیان از رنگ های تیره و سیاه همین بوده )

همچنین رنگهای تیره مخصوصا سیاه جلوی رشد و تغییر ما را میگیرند و ما معمولا برای پنهان شدن از دنیا در رنگ های تیره مخفی میشویم .

به عکس رنگ های روشن حس زندگی ،پیشرفت ،تغییر ،شادی، عشق ،بخشش را در ما تقویت می کنند ،و هر یک از رنگ ها با تغذیه چاکرای مربوط به خود در تعادل انرژی های ما نقش مهمی را دارند و بر عکس رنگهای تیره باعث مسدود شدن یا عدم کارکرد درست چاکراهای انرژی ما میشوند.